COMPANY
OVERVIEW
Thailand’s Leading beverage
company who has played a major
role in driving the Ready to
Drink Tea market from
900 million to 1.5 billion baht
สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ในปี2560 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีแผนงานและกลยุทธ์ที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจเครื่องดื่มโดยเน้นการพัฒนาองค์กรทุกด้านบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดภายใต้ตราสินค้า “อิชิตัน” ในตลาดต่างประเทศให้แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในปีนี้ สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯที่ให้ความสำคัญ ด้านการพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่าง มีจุดขายที่ชัดเจน เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและตอบสนองผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย
ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวม 5,719 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 315.1 ล้านบาท และจากการที่บริษัทฯมีการปรับกลยุทธ์โดยให้ความสำคัญกับการส่งออกไปประเทศกลุ่ม CLMVส่งผลให้ยอดส่งออกเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 27 ของรายได้ ในขณะที่ อิชิตัน อินโดนีเซียได้เน้นกิจกรรมการตลาดและ ออกสินค้าใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น ล่าสุดคว้า 2 รางวัล MARKETING AWARD 2017 ด้านแคมเปญการตลาดที่ดีที่สุดและการตลาดที่เป็นเลิศแห่งปี ประเภทธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ในประเทศอินโดนีเซีย ในปีนี้บริษัทฯมีสินค้าใหม่นอกจากกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม “ชาเขียวพร้อมดื่ม” เข้าสู่ตลาดเพื่อให้ครอบคลุมผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้นคือเครื่องดื่มชูกำลังภายใต้ตราสินค้า “T247” สูตรโสมน้ำผึ้ง และสูตรคอลลาเจนซิงค์ ในรูปแบบขวดพลาสติก PET ขนาด 280 มิลลิลิตร ราคา 15 บาทซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนการพัฒนาผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคเช่นสินค้ากลุ่ม “ไม่มีน้ำตาล” ส่วนสินค้าสูตรมีน้ำตาลจะมีการปรับลดน้ำตาลทุกรสชาติ กำหนดวางจำหน่ายต้นปีหน้า ขณะที่สินค้า “อิชิตัน ชิวชิว” ชาผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ยังมีการเติบโตสูง และ สินค้า “เย็นเย็น โดย อิชิตัน” ยังคงเป็นตัวหลักในการเจาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มสมุนไพร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในปี 2560 บริษัทฯได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2560 (AGM) สำหรับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนให้สอดคล้องนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวของภาครัฐ บริษัทฯได้รับ 2 รางวัลคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 และรางวัลเกียรติยศ องค์กรลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมมุ่งพัฒนา โรงงาน “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี” ให้เป็นโรงงานต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Roof) สร้างพลังงานสะอาดทดแทน ตามแนวคิด ลด ทดแทน บำบัด และนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯได้ยื่นเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC).

ผมในนามของ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของ บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างความสำเร็จ และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาของบริษัทฯและ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตอย่างยั่งยืนของ อิชิตัน กรุ๊ป ในอนาคต
ALL ABOUT
OUR COMPANY
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจากการเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล “อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์” และวางจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “อิชิตัน กรีนที” ครั้งแรก 3 รสชาติ ในเดือนพฤษภาคม 2554 โดยว่าจ้างผู้ผลิตภายนอก ต่อมาได้ก่อสร้างโรงงานเครื่องดื่ม “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่” มี 1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่เริ่มทดสอบการผลิตในเดือนกันยายน ปี 2554 เมื่อเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554 ส่งผลให้สายการผลิตได้รับความเสียหาย ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทั้งหมด อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ สามารถฟื้นฟู ซ่อมแซม และกลับมาเดินสายการผลิตได้อีกครั้งภายในระยะเวลาเพียง 111 วัน และเริ่มผลิตเพื่อจำหน่ายอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 4 เมษายน 2555 ปัจจุบันการผลิตขยายตัวถึง 6 สายการผลิตแบบขวด และ 2 สายการผลิตแบบกล่อง และกำลังเพิ่มเป็น 7 สายการผลิตแบบขวดภายในไตรมาส 4/2560 ซึ่งจะทำให้อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ มีกำลังการผลิตสูงถึง 1400 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่องต่อปี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ เปิดประตูกว้างไม่รู้จบสำหรับการผลิตเครื่องดื่มแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ นม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ ตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ