Careers
MEET OUR TEAM
LISTEN TO
Our People

บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป อาจเป็นเพียงแค่บริษัทเล็กๆ ที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวเมื่อไม่กี่ปี หากแต่ทีมงานของเราคือหลักสำคัญที่ทำให้ “อิชิตัน” ประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ พวกเขาเหล่านี้ จึงมีค่ามากกว่าแค่ พนักงาน หากแต่เขาคือหัวใจสำคัญ ที่สร้างให้อิชิตัน เป็น “อิชิตัน กรุ๊ป”

การบริหารบริษัทอิชิตัน กรุ๊ป เราทำงานร่วมกันอย่างครอบครัว โดยให้สิทธิ์พนักงานในการสร้างสรรค์ ออกไอเดีย ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดการในสายงานของตน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทร่วมกัน

คุณตัน ภาสกรนที

ตำแหน่ง : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

คุณธนพันธุ์ คงนันทะ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

คุณวิโรจน์ สุภาสูรย์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน

Like us on Facebook
Keep in touch with ICHITAN
Know more our movement
Follow us update