Careers
CAREER OPPORTUNITIES
Investor Relation Officer/ Corporate Secretary Officer
( 1 อัตรา )
Job Specification :
1. ปริญญาตรี สาขาการจัดการ / บัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชน หรือเลขานุการผู้บริหารระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2-3 ปี
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. มีทักษะในด้านการสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Responsibilities :
- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ การประชุมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถสนับสนุนแผนการดำเนินงานขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานหรือเอกสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ได้แก่ รายงานประจำปี ข้อมูลในเว็ปไซต์ หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) นักวิเคราะห์ ผ่านสื่อหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือการจัดประชุมที่น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อดึงดูดนักลงทุนใหม่ และรักษาความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันตามแผนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การต้อนรับนักลงทุนในการเยี่ยมชมบริษัท เป็นต้น
- ศึกษา วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัท และติดตามรายงานการวิจัยของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและชี้แจงแก่นักลงทุน
Employee Benefits :
ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, งานเลี้ยงประจำปี, โบนัสประจำปี,เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี/เสียใจ ในโอกาสต่างๆ และการอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน
Event Marketing Officer
( 2 อัตรา )
Job Specification :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
3. มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
4. มีความคิดทันสมัย ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
5. มีทัศนคติในเชิงบวกกับการทำงาน
6. เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
7. มีบุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน
8. มีความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มที่เรื่องเวลาของงาน
9. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
Responsibilities :
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเครื่องดื่ม
- ร่วมกิจกรรมกับทีมงานฝ่ายกิจกรรมการตลาดเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
- ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมและใช้งบประมาณในส่วนของการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในองค์กร และนอกองค์กร
- ร่วมวางแผนและกำหนดทิศทางการขายเพื่อให้เกิดยอดขายตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
- เป็นผู้ประสานงานแจ้งข้อมูลการขาย, ข้อมูลทางด้านการจัดกิจกรรมด้านการตลาด ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ดูแลและผลักดันยอดขายในช่องทางต่างๆ ในทุกครั้งที่ออกไปจัดกิจกรรม
Employee Benefits :
ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, งานเลี้ยงประจำปี, โบนัสประจำปี,เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี/เสียใจ ในโอกาสต่างๆ และการอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน
International Marketing Supervisor
( 2 อัตรา )
Job Specification :
1. เพศ ชาย อายุ 27 – 30 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี-โท ทางการตลาด, บริหารธุรกิจ, การส่งออก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม (หากสามารถสื่อสารภาษาในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ได้ อีก 1 ภาษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS. Word, MS. Excel และโปรแกรมนำเสนอต่างๆ ได้ดี
5. เชี่ยวชาญ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการตลาด
6. มีทักษะดีเยี่ยม ในการประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร และนอกองค์กร
7. มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
8. สามารถเดินทางไปทำงานในกลุ่มประเทศ AEC ได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 5-6 เดือน / ปี
Responsibilities :
- วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลการตลาด รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท และคู่แข่งขัน
- ร่วมนำเสนอและวางแผนกลยุทธ์ ในส่วน Marketing Strategy Management / Branding Management / Sale Management ของธุรกิจเครื่องดื่ม ร่วมกับทีมงานฝ่ายการตลาด
- พัฒนาแผนการตลาดที่ได้รับการอนุมัติ ไปสู่แผนปฏิบัติการ และประเมินผลความสำเร็จ
- ร่วมวางแผนการโฆษณา และการใช้สื่อต่างๆ เพื่อการสื่อสารการตลาด
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และดูแลการขายในตลาดประเทศ AEC
- ดูแลงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Employee Benefits :
ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, งานเลี้ยงประจำปี, โบนัสประจำปี,เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี/เสียใจ ในโอกาสต่างๆ และการอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน
Internal Audit Officer
( 1 อัตรา )
Job Specification :
1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ หรือการกำกับดูแลกิจการ
3. มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในอย่างน้อย 3-5 ปี
4. มีใบประกาศ CIA หรือ CPA หรือ CPIA
5. มีความสามารถด้านการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. ความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานระดับสูง
Responsibilities :
- จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อคัดเลือกหน่วยรับตรวจ
- ดำเนินการให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ร่วมประชุมเพื่อวางแนวการตรวจสอบกับพนักงานในหน่วยงาน
- ร่วมประชุมเปิด-ปิดงานตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ
- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติการขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติม
- ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจัดการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งความคืบหน้าของการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
- พัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่างพอเพียง
- ดำเนินการตรวจสอบโครงการพิเศษที่ร้องขอและ/หรือสั่งการโดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Employee Benefits :
ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, งานเลี้ยงประจำปี, โบนัสประจำปี,เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี/เสียใจ ในโอกาสต่างๆ และการอบรม/พัฒนาศักยภาพในการทำงาน
Like us on Facebook
Keep in touch with ICHITAN
Know more our movement
Follow us update