Our Company
OUR TEAM
ทีมเวิร์กคือหลักการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ เราจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน ทุกตำแหน่ง ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างคุณค่าในงาน และความภูมิใจในตัวเอง

บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป อาจเป็นเพียงแค่บริษัทเล็กๆ ที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวเมื่อไม่กี่ปี หากแต่ทีมงานของเราคือหลักสำคัญที่ทำให้ “อิชิตัน” ประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ พวกเขาเหล่านี้ จึงมีค่ามากกว่าแค่ พนักงาน หากแต่เขาคือหัวใจสำคัญ ที่สร้างให้อิชิตัน เป็น “อิชิตัน กรุ๊ป”

Related Topics
Mission & Vision
เราคือธุรกิจเพื่อภารกิจด้วยเป้าหมายสู่ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพ และก้าวนำนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี

การบริหารบริษัทอิชิตัน กรุ๊ป เราทำงานร่วมกันอย่างครอบครัว โดยให้สิทธิ์พนักงานในการสร้างสรรค์ ออกไอเดีย ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดการในสายงานของตน เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทร่วมกัน

คุณตัน ภาสกรนที

ตำแหน่ง : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

คุณธนพันธุ์ คงนันทะ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

คุณวิโรจน์ สุภาสูรย์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน

Like us on Facebook
Keep in touch with ICHITAN
Know more our movement
Follow us update